Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi tájékoztató

2021. június 28.

I. Bevezetés
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a Budafok-Tétény Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: „BTP ÖTE”) által üzemeltett https://22polgarorseg.hu weboldallal (továbbiakban: „weboldal”) kapcsolatban megvalósított adatkezelésekről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel. Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi tájékoztató az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:

• Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)(továbbiakban: „GDPR”);
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”).


• A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzata 

A tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő működésével kapcsolatos adatkezelés rendjét, valamint biztosítsa az adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A tájékoztatás hatálya kiterjed a honlapon történő azon adatkezelésre, amelyek a szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek. Jelen tájékoztatót és a honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat az adatkezelő jogosult időről időre módosítani az különböző frissítések miatt egyoldalúan bejelentés nélkül.

A Budafok-Tétény Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület ezúton tájékoztatja a honlapjára látogatókat, felhasználókat a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről.
Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a „Személyes adatok”-at, amelyek az Adatkezelő honlapjának (https://22polgarorseg.hu) működtetése során birtokába kerül. 

II. Az adatkezelő megnevezése

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza a weboldalt üzemeltető adatkezelő megnevezését és elérhetőségi adatait.
Adatkezelő megnevezése:        Budafok-Tétény Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Rövidített elnevezés:                BTP ÖTE
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-02-0005194
Adószám:                               18048889-1-43
Szervezet székhelye/Levelezési címe:        1221 Budapest, Mária Terézia utca 60.      
Elnök: Cseresznyák Ferenc Zsolt  Elérhetősége: +36-30-621-5114
Elektronikus levelezési cím: info(kukac)22polgarorseg(pont)hu


III. Az adatkezelés szabályai (fogalmak, meghatározások)
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2021.07.01. napjától visszavonásig tart. A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival. 

Ezek alapján:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 

A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján.
Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő infobarban elhelyezett elfogadási lehetőség) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.

A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET-nél adatkezelést végző(k) és a BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy az BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

IV. Az érintettek jogainak érvényesítése
A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; adatainak törlését az info@22polgarorseg.hu e-mail címen; az adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz. 

1. Hozzájárulás visszavonása
 A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintett jogosult arra, hogy bármikor indokolás nélkül visszavonja a hozzájárulását.
Tájékoztatjuk, hogy a visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő azonban a hozzájárulás visszavonásának időpontjától nem végez műveleteket az érintett személyes adatainak felhasználásával és törli azokat. 

2. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• jogosult megtudni az adatkezelés célját;
• az érintett személyes adatok kategóriáit;
• azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
• jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt;
• jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték;
• továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán késedelem nélkül, de – legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül – tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

3. Helyesbítéshez való jog
A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.
Arra az időtartamra, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztatónak megfelelően.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

4. Tiltakozás joga
Az érintett a BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET-hez intézett igazolt nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja
• a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
• a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek kategóriáiba nem fér bele.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET Elnöke dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
• az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET korlátozza a személyes adatok kezelését;
• az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
• az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző felfüggeszti, és a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg
• az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
• jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
• más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
• jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést. 

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET előzetesen tájékoztatja az érintettet.

6. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET mint adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6. vagy a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

7. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:
• az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
• az adatkezelő a látogató IP címét a honlapra történő belépéskor a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan az BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET mint adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán, az érintett hozzájárulása nélkül rögzíti.
• A tartalomszolgáltatás keretében és ahhoz kapcsolódóan történő adatkezelés jogalapja lehet az érintett hozzájárulásán kívül az adatkezelő lényeges jogos érdeke, valamint a tájékoztatáshoz és a véleménynyilvánításhoz való alapvető jogok biztosítása, a jogszabályok által meghatározott keretek között.
• az adatkezelés automatizált módon történik.

A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET, mint adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET, mint adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

8. Jogorvoslati lehetőség
Amennyiben a BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET, mint adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, esetleg amennyiben a jogai gyakorlására irányuló kérelmének a BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET, mint adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.
1. Az érintett az BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a felügyelő hatósághoz Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH-hoz) fordulhat:
◦ név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
◦ székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
◦ honlap:www.naih.hu
◦ online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html
◦ rövid név: NAIH, KRID: 4296 16918
◦ +36 (1) 391-1400
◦ https:// online.naih.hu/EMS/Home
◦ ugyfelszolhgalat@naih.hu
2. Az érintett – választása szerint – bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
V. A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések
1. Kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok
A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET, mint adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az Adatkezelő arra törekedik a weboldal kialakítása során, hogy a legszükségesebb esetekben kerüljön sor személyes adat kezelésére. Ezek közé tartozik a BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET mint adatkezelővel való kapcsolat felvétele és fenntartása, az adatkezelővel való kommunikáció. Ennek megfelelően az érintett személyes adatait az adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:
• adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás az Adatkezelővel
• kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az érintett által az „üzenet” szabadmezőben megadott egyéb személyes adat,(fénykép, nyilatkozat)
• adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintett hozzájárulása.
• adattárolás határideje: törlési kötelezettség beállta (hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása), legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 6 hónap
• adattárolás módja: elektronikus
A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET mint adatkezelő, másodlagosan a weboldal szerkesztéséért és karbantartásáért felelős, valamint tárhelyszolgáltatóként a mindenkori technikai adatfeldolgozó férhet hozzá. A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET mint adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.
A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában az érintett a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a jelen Adatvédelmi Tájékoztató  tartalmazza.
2. Cookie-kal kapcsolatos információk
A Társaság honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut, amely a látogatásokról adatokat rögzít. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

VI. Adatbiztonság
1. Szervezési intézkedések
A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. 
Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.
2. Technikai intézkedések
A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET, mint adatkezelő az adatokat – az általa alkalmazott adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő elhatároltan, külön tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéséhez kötött beléptető rendszerrel védetten.
A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET, mint adatkezelő egyszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal helyezkedik el.
A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET, mint adatkezelő mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általános elfogadott technológiai megoldásoknak.
A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET, mint adatkezelő fejlesztései során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhető a bekövetkező incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.
Az adatkezelő szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.

VII.Adatfeldolgozók
A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET, mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátását is elvégzi.

VIII. A nyilatkozat megváltoztatása
A BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET, mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a nyilatkozatot módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást
 
IX. Jelen Tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv., valamint az BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzatának az előírásai (BUDAFOK-TÉTÉNY POLGÁRŐRSÉG ÉS ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET honlapja/Adatvédelem az irányadó.

A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.


Share